Polityka RODO
Szanowni Państwo!

Z dniem 25 maja 2018 roku zmienił się stan prawny dotyczący ochrony danych osobowych. Zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie to powszechnie nazywane jest RODO, jednakże dla potrzeb niniejszej informacji będziemy posługiwać się określeniem Rozporządzenie 2016/679. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych. Art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanową, że każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dane osobowe muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą i prawo do dokonania ich sprostowania. Rozporządzenie 2016/679 zostało wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych osób fizycznych. Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawa unijnego, który obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni. EUROPACK-TRADE w sposób odpowiedzialny traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, że rzetelna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych pomoże Państwu obdarzyć nas zaufaniem i swobodnie korzystać z usług oferowanych przez EUROPACK-TRADE. Niniejsza informacja została stworzona, aby mieli Państwo możliwość zapoznania się z zasadami, jakimi się kierujemy się przy przetwarzaniu danych osobowych.

Administrator danych

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych Europack-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ulicy Paprotek 27 (dalej jako: Europack-Trade/Administrator).

Dane osobowe

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W praktyce, Państwa dane osobowe przetwarzane są przez EUROPACK-TRADE w celach związanych z realizacją zadań biznesowych, a w szczególności w zakresie:

 1. zawarcia umowy współpracy;
 2. realizacji zawartych umów;
 3. współpracy z osobami realizującymi usługi na rzecz EUROPACK-TRADE
Odbiorca oraz podmiot przetwarzający

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Odbiorcami Państwa danych są podmioty i organy do tego uprawnione na mocy przepisów obowiązującego prawa.  Uwzględniając zapisy art. 28 Rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania EUROPACK-TRADE. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcy usług hostingowych, podmiotom wspierającym procesy księgowe, prawne i z zakresu IT. Zgodnie z zapisami art. 28 Rozporządzenia 2016/679 z podmiotami przetwarzającymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te są zobowiązane do troski o bezpieczeństwo Państwa danych, w stopniu nie mniejszym niż ten, który sami zapewniamy. Nie mogą przetwarzać ich na własny użytek, dlatego nie muszą się Państwo obawiać niechcianych ofert, maili i nachalnych telefonów.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Rozporządzenie 2016/679 jednoznacznie określa warunki, w jakich przetwarzanie danych może zostać uznane za zgodne z prawem. Oznacza to, że każdy proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej podstawie prawnej, wskazanej w Rozporządzeniu 2016/679, a konkretnie w art. 6 ust. 1, tj.:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. W tym miejscu warto dodać, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych oznacza okazanie woli osoby, której dane dotyczą, którego treścią jest przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody powinno być dobrowolne, konkretne, świadome, jednoznaczne i celowe. Zgody nie mogą być zbierane na zapas. Uwzględniając zakres działania EUROPACK-TRADE, w większości przypadków, Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, np. umowy współpracy, realizacji zmówienia. W przypadku konieczności podtrzymywania relacji gospodarczych, dochodzenia roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes Administratora (minimalizacja strat). Uwzględniając powyższe, podanie przez Państwa danych jest dobrowolnym wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.
Okres przetwarzania danych

Rozporządzenie 2016/679 nie pozwala na wieczyste przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, dlatego każdy administrator musi poinformować o okresie przechowywania Państwa danych. W EUROPACK-TRADE Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z zawartych umów, jak również przez okres niezbędny do ich rozliczenia, zgłaszania ewentualnych roszczeń oraz w zależności od innych obowiązujących przepisów prawa. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

Prawa osób, których dane dotyczą

Rozporządzenie 2016/679 znacznie powiększyło katalog praw osób, których dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem przez EUROPACK-TRADE danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych – w każdej chwili mogą się Państwo zwrócić do nas o wgląd w swoje dane;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych – mogą Państwo nanosić zmiany w zakresie wcześniej podanych informacji, żądając ich uzupełnienia lub modyfikacji, z uwzględnieniem celu ich przetwarzania;
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia swoich danych, zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 Rozporządzenia 2016/679;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli uznają Państwo, że Wasze dane przetwarzane są w zbyt szerokim zakresie, mają Państwo prawo do ograniczenia ich przetwarzania, zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Rozporządzenie 2016/679;
 5. prawo do przenoszenia danych, zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 Rozporządzenia 2016/679. W relacji z EUROPACK-TRADE to prawo raczej nie będzie miało zastosowania, z uwagi na to, że EUROPACK- TRADE nie będzie przetwarzał Państwa danych w sposób zautomatyzowany. Warto jednak znać jego istotę. Otóż najlepszym przykładem będzie sytuacja, w której zmieniamy operatora sieci komórkowej i upoważniamy go do pozyskania danych od obecnego dostawcy usługi;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją, w przypadku, kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywać na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f Rozporządzenia 2016/679, uwzględniając zapisy art. 21 Rozporządzenia 2016/679;
 7. prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy EUROPACK-TRADE będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z EUROPACK-TRADE przesyłając e-mail na adres sekretariat@europack-trade.pl
Profilowanie danych

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego (bez udziału człowieka) przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu Państwa danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych (w szczególności do analizy ekonomicznej, oceny stanu zdrowia, analizy osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lb przemieszczania się). Z profilowaniem mogą mieć Państwo do czynienia m.in. w banku podczas rozpatrywania wniosku kredytowego, w firmie ubezpieczeniowej przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego, czy w urzędzie pracy w zakresie dopasowywania odpowiednich metod pomocy przy aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W EUROPACK-TRADE Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Aktualności:
2020-03-26

Drodzy klienci,

Chcemy Państwa zapewnić, że sprzedaż worków na śmieci w EUROPACK-TRADE nie jest ograniczona - przyjmujemy zamówienia - realizujemy na bieżąco.

 • Na ile pozwala transport zamówienie dociera w ciągu 24 h.
 • W magazynie posiadamy zdecydowana większość podstawowego asortymentu.
 • Produkcja pracuje nieprzerwanie 24h na dobę. Magazyn produktu gotowego w Mikołowie przy ul. Paprotek 27 pracuje od godz. 07.00 do godziny 14.30.

Oczywiście monitorujemy sytuację rozwoju epidemii i postaramy się reagować na bieżąco na wszystkie komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego związanego z funkcjonowaniem w tym wyjątkowo trudnym dla nas wszystkich okresie.

Zarząd Europack-Trade